Contact

Contact info:

Gulzhan Kozhabayeva, Director
Email: gulzhan@womeninminingkz.org
Women in Mining Kazakhstan

Contact:

Gulzhan Kozhabayeva, Director
gulzhan@womeninminingkz.org

Copyright © 2020-2021. Women in Mining KZ